CAS OpenIR  > 过程工程研发中心
浏览条目

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enhanced electrochemical performance of ZnMoO4/reduced graphene oxide composites as anode materials for lithium-ion batteries 期刊论文
ELECTROCHIMICA ACTA, 2016, 卷号: 222, 期号: DEC, 页码: 838-844
作者:  Xue, Ruinan;  Hong, Wei;  Pan, Zeng;  Jin, Wei;  Zhao, Huilin;  Song, Yahui;  Zhou, Jingkuo;  Liu, Yu
Adobe PDF(2182Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:65/0  |  提交时间:2017/03/24
Zinc Molybdate  Reduced Graphene Oxide  Hydrothermal Synthesis  Lithium-ion Batteries  Anode Materials  
Nickel catalysts supported on calcium titanate for enhanced CO methanation 期刊论文
CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY, 2013, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 490-499
作者:  Jia, Chunmiao;  Gao, Jiajian;  Li, Jing;  Gu, Fangna;  Xu, Guangwen;  Zhong, Ziyi;  Su, Fabing
Adobe PDF(3034Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:97/0  |  提交时间:2015/05/05
Effect of different O-2/N-2 flow rate on the size and yield of ZnO nanostructures 期刊论文
CRYSTENGCOMM, 2013, 卷号: 15, 期号: 13, 页码: 2544-2548
作者:  Tian, Huijuan;  Xu, Junbo;  Tian, Yajun;  Deng, Pingye;  Wen, Hao
Adobe PDF(619Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:105/0  |  提交时间:2015/05/05