CAS OpenIR
Crystal-Defect-Dependent Gas-Sensing Mechanism of the Single ZnO Nanowire Sensors
Zhou, XY; Wang, AQ; Wang, Y; Bian, LZ; Yang, ZX; Bian, YZ; Gong, Y; Wu, XF; Han, N; Chen, Y; Zhou, Xinyuan; Wang, Anqi; Wang, Ying; Bian, Luozhen; Yang, Zaixing; Bian, Yuzhi; Gong, Yan; Wu, Xiaofeng; Han, Ning; Chen, Yunfa