CAS OpenIR
Heat/mass transfer from a neutrally buoyant sphere by mixed natural and forced convection in a simple shear flow
Yuan, B; Yang, C; Mao, ZS; Yin, XL; Koch, DL; Yuan, Bing; Yang, Chao; Mao, Zai-Sha; Yin, Xiaolong; Koch, Donald L.