CAS OpenIR
Efficient production of succinic acid from herbal extraction residue hydrolysate
Wang, CX; Su, XY; Sun, W; Zhou, SJ; Zheng, JY; Zhang, MT; Sun, MC; Xue, JP; Liu, X; Xing, JM; Chen, SL; Wang, Caixia; Su, Xinyao; Sun, Wei; Zhou, Sijing; Zheng, Junyu; Zhang, Mengting; Sun, Mengchu; Xue, Jianping; Liu, Xia; Xing, Jianmin; Chen, Shilin