CAS OpenIR
Metagenomic insights into the microbiota profiles and bioaugmentation mechanism of organics removal in coal gasification wastewater in an anaerobic/anoxic/oxic system by methanol
Xu, WC; Zhang, YX; Cao, HB; Sheng, YX; Li, HB; Li, YP; Zhao, H; Gui, XF; Xu, Weichao; Zhang, Yuxiu; Cao, Hongbin; Sheng, Yuxing; Li, Haibo; Li, Yuping; Zhao, He; Gui, Xuefei