CAS OpenIR
The phenyl linker markedly increases the immunogenicity of the pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine
Wei, D; Yu, WL; Hu, CY; Shen, LJ; Hu, T; Wei, Dong; Yu, Weili; Hu, Chunyang; Shen, Lijuan; Hu, Tao