CAS OpenIR
Promising application of SiC without co-catalyst in photocatalysis and ozone integrated process for aqueous organics degradation
Xie, YB; Yan, J; Chen, Y; Liu, XL; Zhao, H; Yao, YJ; Cao, HB; Xie, Yongbing; Yan, Jin; Chen, Yue; Liu, Xuelian; Zhao, He; Yao, Yujie; Cao, Hongbin