CAS OpenIR
Integrated Cobalt Oxide Based Nanoarray Catalysts with Hierarchical Architectures: InSitu Raman Spectroscopy Investigation on the Carbon Monoxide Reaction Mechanism
Mo, SP; Zhang, Q; Li, SD; Ren, QM; Zhang, MY; Xue, YD; Peng, RS; Xiao, HL; Chen, YF; Ye, DQ; Mo, Shengpeng; Zhang, Qi; Li, Shuangde; Ren, Quanming; Zhang, Mingyuan; Xue, Yudong; Peng, Ruosi; Xiao, Hailin; Chen, Yunfa; Ye, Daiqi