CAS OpenIR
Simulation of a large methanol-to-olefins fluidized bed reactor with consideration of coke distribution
Zhang, JY; Lu, BN; Chen, FG; Li, H; Ye, M; Wang, W; Zhang, Jingyuan; Lu, Bona; Chen, Feiguo; Li, Hua; Ye, Mao; Wang, Wei