CAS OpenIR
Quantifying growth and breakage of agglomerates in fluid-particle flow using discrete particle method
Zhou, LF; Wang, JW; Ge, W; Liu, SW; Chen, JH; Xu, J; Wang, LM; Chen, FG; Yang, N; Zhou, RT; Zhang, L; Chang, Q; Ricoux, P; Fernandez, A; Zhou, Lingfeng; Wang, Junwu; Ge, Wei; Liu, Shiwen; Chen, Jianhua; Xu, Ji; Wang, Limin; Chen, Feiguo; Yang, Ning; Zhou, Rongtao; Zhang, Lin; Chang, Qi; Ricoux, Philippe; Fernandez, Alvaro