CAS OpenIR
Integration of high-solid digestion and gasification to dispose horticultural waste and chicken manure
Li, WL; Lu, CB; An, GJ; Zhang, YM; Tong, YW; Li, Wangliang; Lu, Changbo; An, Gaojun; Zhang, Yuming; Tong, Yen Wah