CAS OpenIR
Self-assembled MXene-based nanocomposites via layer-by-layer strategy for elevated adsorption capacities
Li, KK; Zou, GD; Jiao, TF; Xing, RR; Zhang, LX; Zhou, JX; Zhang, QR; Peng, QM; Li, Kaikai; Zou, Guodong; Jiao, Tifeng; Xing, Ruirui; Zhang, Lexin; Zhou, Jingxin; Zhang, Qingrui; Peng, Qiuming