CAS OpenIR
Shape-Dependent Aggregation of Silver Particles by Molecular Dynamics Simulation
Wang, X; Hou, CF; Li, CX; Han, YS; Wang, Xue; Hou, Chaofeng; Li, Chengxiang; Han, Yongsheng