CAS OpenIR
Crystallization kinetics of Na2CO3 in Bayer aluminate solutions during the evaporation process
Guo, T; You, SW; Yang, B; Cao, ST; Zhang, Y; Guo, Tao; You, Shaowei; Yang, Bo; Cao, Shaotao; Zhang, Yi