CAS OpenIR
Integrated massively parallel sequencing of 15 autosomal STRs and Amelogenin using a simplified library preparation approach
Xue, J; Wu, RG; Pan, YJ; Wang, SX; Qu, BW; Qin, Y; Shi, YQ; Zhang, CC; Li, R; Zhang, LY; Zhou, C; Sun, HY; Xue, Jian; Wu, Riga; Pan, Yajiao; Wang, Shunxia; Qu, Baowang; Qin, Ying; Shi, Yuequn; Zhang, Chuchu; Li, Ran; Zhang, Liyan; Zhou, Cheng; Sun, Hongyu