CAS OpenIR
Density Functional Theory Study of the Role of an Carbon-Oxygen Single Bond Group in the NO-Char Reaction
Zhao, T; Song, WL; Fan, CG; Li, SG; Glarborg, P; Yao, XG; Zhao, Tong; Song, Wenli; Fan, Chuigang; Li, Songgeng; Glarborg, Peter; Yao, Xiaoqian