CAS OpenIR
Degradation of Rhodamine B at Neutral pH Using Modified Sponge Iron as a Heterogeneous Electro-Fenton Catalyst
Tian, JN; Sharshar, MM; Yang, MH; Mu, TZ; Xing, JM; Tian, Jiangnan; Sharshar, Moustafa Mohamed; Yang, Maohua; Mu, Tingzhen; Xing, Jianmin