CAS OpenIR
Desilication of concentrated alkali solution by novel desilication reagent calcium hydroferrocarbonate: Part I. Synthesis of desilication reagent
Hong, T; Zhang, Y; Liu, MB; Zheng, SL; Zhang, Y; Hong, Tao; Zhang, Ying; Liu, Manbo; Zheng, Shili; Zhang, Yi