CAS OpenIR
Highly Active Ni-Based Catalyst Derived from Double Hydroxides Precursor for Low Temperature CO2 Methanation
Guo, XP; Peng, ZJ; Hu, MX; Zuo, CC; Traitangwong, A; Meeyoo, V; Li, CS; Zhang, SJ; Guo, Xinpeng; Peng, Zhijian; Hu, Mingxiang; Zuo, Cuncun; Traitangwong, Atsadang; Meeyoo, Vissanu; Li, Chunshan; Zhang, Suojiang