CAS OpenIR
Particle Scattering Photography Approach for Poorly Illuminated Multiphase Reactors. II: Experimental Validation and Optimization
Xiao, YT; Li, XY; Yang, C; Shen, JQ; Mao, ZS; Xiao, Yiting; Li, Xiangyang; Yang, Chao; Shen, Jianqi; Mao, Zai-Sha