CAS OpenIR
Methane Decomposition Kinetics over Fe2O3 Catalyst in Micro Fluidized Bed Reaction Analyzer
Geng, SL; Han, ZN; Hu, Y; Cui, YB; Yue, JR; Yu, J; Xu, GW; Geng, Sulong; Han, Zhennan; Hu, Yan; Cui, Yanbin; Yue, Junrong; Yu, Jian; Xu, Guangwen