CAS OpenIR
Reduction of vanadium(V) in a microbial fuel cell: V(IV) Migration and Electron Transfer Mechanism
Wang, Y; Feng, YL; Li, HR; Yang, CR; Shi, JT; Wang, Yuan; Feng, Yali; Li, Haoran; Yang, Chaorui; Shi, Juntong