CAS OpenIR
Internal mass and heat transfer between a single deformable droplet and simple extensional creeping flow
Liu, AJ; Chen, J; Wang, ZZ; Mao, ZS; Yang, C; Liu, Anjun; Chen, Jie; Wang, Zhenzhen; Mao, Zai-Sha; Yang, Chao