CAS OpenIR
Novel palladium-gadolinium (Pd-Gd/C) bimetallic catalysts for electrooxidation of methanol in alkaline media
Ma, SH; Du, X; Jia, ZJ; Wang, Y; Qi, T; Ma, Shuhui; Du, Xuan; Jia, Zhijun; Wang, Yi; Qi, Tao