CAS OpenIR
Effects of Wallpaper with the Ability of Photo-Activated Releasing Fragrance on Central Nervous System
Shen, J; Lu, ZG; Zhang, TL; Xiao, ZB; Hu, J; Niu, YW; Yu, D; Wei, YP; Liu, GY; Zhang, X; Shen, Jie; Lu, Zhiguo; Zhang, Tianlu; Xiao, Zuobing; Hu, Jing; Niu, Yunwei; Yu, Dan; Wei, Yuping; Liu, Guiying; Zhang, Xin