CAS OpenIR
Measurement and Correlation of the Solubility of Florfenicol Form A in Several Pure and Binary Solvents
Zhang, PS; Zhang, C; Zhao, R; Wan, YM; Yang, ZK; He, RY; Chen, QL; Li, T; Ren, BZ; Zhang, Pengshuai; Zhang, Chi; Zhao, Rui; Wan, Yameng; Yang, Zhongkai; He, Ruyi; Chen, Qiliang; Li, Tao; Ren, Baozeng