CAS OpenIR
Nitrogen-doped carbon-modified titanium oxides supported Pd catalyst for the electrooxidation of formic acid
Gong, YF; He, N; Qin, CG; Liu, JH; Zhang, H; Wang, Y; Qi, T; Gong, Yafeng; He, Nan; Qin, Chuanguang; Liu, Jiehua; Zhang, Hui; Wang, Yi; Qi, Tao