CAS OpenIR
Large-scale synthesis and excellent microwave absorption of highly-dispersed Fe nanoparticles via RF thermal plasma
Wei, GK; Jin, HC; Zhang, H; Liu, XT; Qiao, L; Han, YL; Chang, YC; Yuan, FL; Wei, Guoke; Jin, Huacheng; Zhang, Hang; Liu, Xiaotong; Qiao, Liang; Han, Yinlong; Chang, Yanchun; Yuan, Fangli