CAS OpenIR
Mechanisms of Hydrogen-Assisted Magnesiothermic Reduction of TiO2
Lefler, H; Fang, ZZ; Zhang, Y; Sun, P; Xia, Y; Lefler, Hyrum; Fang, Z. Zak; Zhang, Ying; Sun, Pei; Xia, Yang