CAS OpenIR
Ionic effects on the mechanical and swelling properties of a poly(acrylic acid/acrylamide) double crosslinking hydrogel
Zhang, HJ; Cheng, YR; Hou, XJ; Yang, B; Guo, F; Zhang, Huijuan; Cheng, Yuran; Hou, Xinjuan; Yang, Biao; Guo, Fang