CAS OpenIR
Lithium adsorption from brine by iron-doped titanium lithium ion sieves
Wang, SL; Chen, X; Zhang, Y; Zhang, Y; Zheng, SL; Wang, Shulei; Chen, Xin; Zhang, Ying; Zhang, Yang; Zheng, Shili