CAS OpenIR
Enhanced NO2 Sensing Property of ZnO by Ga Doping and H-2 Activation
Wang, Z; Xie, Z; Bian, LZ; Li, WH; Zhou, XY; Wu, XF; Yang, ZX; Han, N; Zhang, J; Chen, YF; Wang, Zhou; Xie, Zheng; Bian, Luozhen; Li, Wenhui; Zhou, Xinyuan; Wu, Xiaofeng; Yang, Zaixing; Han, Ning; Zhang, Jie; Chen, Yunfa