CAS OpenIR
H2SO4 induced mesoporous TiO2 nano-photocatalyst synthesized free of template under microwave
Zhang, JJ; Li, L; Li, YX; Yang, CF; Zhang, Jinju; Li, Lei; Li, Yanxiang; Yang, Chuanfang