CAS OpenIR
Oxygen-doped carbon host with enhanced bonding and electron attraction abilities for efficient and stable SnO2/carbon composite battery anode
Geng, Z; Li, B; Liu, HZ; Lv, H; Xiao, QF; Ji, YJ; Zhang, CM; Geng, Zhen; Li, Bing; Liu, Hezhi; Lv, Hong; Xiao, Qiangfeng; Ji, Yongjun; Zhang, Cunman