CAS OpenIR
Decoloration of sugarcane molasses by tight ultrafiltration: Filtration behavior and fouling control
Guo, SW; Luo, JQ; Wu, YY; Qi, BK; Chen, XR; Wan, YH; Guo, Shiwei; Luo, Jianquan; Wu, Yuanyuan; Qi, Benkun; Chen, Xiangrong; Wan, Yinhua