CAS OpenIR
Preparation of Double Carboxylic Corn Stalk Gels and Their Adsorption Properties Towards Rare Earths (III)
Wang, FC; Zhao, JM; Liu, HZ; Luo, Y; Wang, WK; Wang, Fuchun; Zhao, Junmei; Liu, Huizhou; Luo, Yuan; Wang, Wankun