CAS OpenIR
Fruitless Wolfberry-Sprout Extract Rescued Cognitive Deficits and Attenuated Neuropathology in Alzheimer's Disease Transgenic Mice
Liu, SY; Lu, S; Yu, XL; Yang, SG; Liu, W; Liu, XM; Wang, SW; Zhu, J; Ji, M; Liu, DQ; Zhang, ZP; Liu, RT; Liu, Shu-Ying; Lu, Shuai; Yu, Xiao-Lin; Yang, Shi-Gao; Liu, Wen; Liu, Xiang-Meng; Wang, Shao-Wei; Zhu, Jie; Ji, Mei; Liu, Dong-Qun; Zhang, Zi-Ping; Liu, Rui-Tian