CAS OpenIR
Adsorption properties of Pseudomonas monteilii for removal of uranium from aqueous solution
Deng, XY; Feng, YL; Li, HR; Yuan, F; Teng, Q; Wang, HJ; Deng, Xiangyi; Feng, Yali; Li, Haoran; Yuan, Fei; Teng, Qing; Wang, Hongjun