CAS OpenIR
Co-metabolism kinetics and electrogenesis change during cyanide degradation in a microbial fuel cell
Wu, H; Feng, YL; Li, HR; Wang, HJ; Wang, JJ; Wu, Hao; Feng, Ya-li; Li, Hao-ran; Wang, Hong-jun; Wang, Jun-jie