CAS OpenIR
Simultaneous Optimization for Integrated Cooling Water System with Chemical Processes
Song, Fei; Zhang, Nan; Smith, Robin; Zeng, Yujiao; Li, Jie; Xiao, Xin