CAS OpenIR
Deactivation behavior on VPO and VPO-Zr catalysts in the aldol condensation of methyl acetate and formaldehyde
Yang, Dan; Wang, Gang; Wu, Hui; Guo, Xinpeng; Zhang, Suojiang; Li, Zengxi; Li, Chunshan