CAS OpenIR
On the database-based strategy of candidate extractant generation for de-phenol process in coking wastewater treatment
Xu, Ran; Zhao, Yuehong; Han, Qingzhen; Liu, Xinyu; Cao, Hongbin; Wen, Hao