CAS OpenIR
Stability of penicillin G in ionic liquid [Bmim]PF6
Qi, Jingxian; Liu, Qingfen; Liu, Huizhou