CAS OpenIR
Distinctive Hydrodynamics of a Micro Fluidized Bed and Its Application to Gas-Solid Reaction Analysis
Wang, Fang; Zeng, Xi; Geng, Sulong; Yue, Junrong; Tang, Shibai; Cui, Yanbin; Yu, Jian; Xu, Guangwen