CAS OpenIR

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nano-sized polydopamine-based biomimetic catalyst for the efficient synthesis of cyclic carbonates 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2014, 卷号: 55, 期号: 21, 页码: 3239-3243
作者:  Yang, Zifeng;  Sun, Jian;  Liu, Xiaomin;  Su, Qian;  Liu, Ying;  Li, Qian;  Zhang, Suojiang
Adobe PDF(2781Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:114/0  |  提交时间:2014/08/28
Polydopamine  Carbon Dioxide  Cyclic Carbonates  Synergistic Catalysis  Alkali Metal Halide  
Functionalized dicyandiamide-formaldehyde polymers as efficient heterogeneous catalysts for conversion of CO2 into organic carbonates 期刊论文
GREEN CHEMISTRY, 2014, 卷号: 16, 期号: 5, 页码: 2771-2778
作者:  Meng, Xiang-Lei;  Nie, Yi;  Sun, Jian;  Cheng, Wei-Guo;  Wang, Jin-Quan;  He, Hong-Yan;  Zhang, Suo-Jiang
Adobe PDF(966Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:100/0  |  提交时间:2014/08/28
Quaternary Ammonium-salt  Cyclic Carbonates  Dimethyl Carbonate  Ionic  Liquids  Supercritical Conditions  Propylene-oxide  Ethylene-oxide  Dioxide  Epoxides  Cycloaddition  
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate: a zwitterionic salt for the efficient synthesis of vicinal diols from cyclic carbonates 期刊论文
GREEN CHEMISTRY, 2014, 卷号: 16, 期号: 6, 页码: 3297-3304
作者:  Sun, Jian;  Yao, Xiaoqian;  Cheng, Weiguo;  Zhang, Suojiang
Adobe PDF(1226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:162/0  |  提交时间:2014/08/28
Functionalized Ionic Liquid  N-heterocyclic Carbene  Ethylene-glycol  Asymmetric-synthesis  Dimethyl Carbonate  Michael Addition  Highly  Efficient  Co2  Hydrogenation  1  2-diols  
ZnBr2-BASED CHOLINE CHLORIDE IONIC LIQUID FOR EFFICIENT FIXATION OF CO2 TO CYCLIC CARBONATE 期刊论文
SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 2012, 卷号: 42, 期号: 17, 页码: 2564-2573
作者:  Cheng, Weiguo;  Fu, Zengzeng;  Wang, Jinquan;  Sun, Jian;  Zhang, Suojiang
Adobe PDF(246Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:150/1  |  提交时间:2013/11/28
Carbon Dioxide  Choline Chloride  Cycloaddition  Epoxide  Zinc Bromide  
Urea as an efficient and reusable catalyst for the glycolysis of poly(ethylene terephthalate) wastes and the role of hydrogen bond in this process 期刊论文
GREEN CHEMISTRY, 2012, 卷号: 14, 期号: 9, 页码: 2559-2566
作者:  Wang, Qian;  Yao, Xiaoqian;  Tang, Shaofeng;  Lu, Xingmei;  Zhang, Xiangping;  Zhang, Suojiang
Adobe PDF(1938Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:387/0  |  提交时间:2013/11/28
Ionic Liquids  Depolymerization  Pet  Hydrolysis  Kinetics  Solvent  
Iron(III)-based ionic liquid-catalyzed regioselective benzylation of arenes and heteroarenes 期刊论文
GREEN CHEMISTRY, 2011, 卷号: 13, 期号: 5, 页码: 1182-1186
作者:  Gao, Jian;  Wang, Jin-Quan;  Song, Qing-Wen;  He, Liang-Nian;  Gao, J
Adobe PDF(204Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:123/1  |  提交时间:2013/11/08
Efficient  Alkylation  Alcohols  Dodecene  Styrenes  
Water as an efficient medium for the synthesis of cyclic carbonate 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2009, 卷号: 50, 期号: 4, 页码: 423-426
作者:  Sun, Jian;  Ren, Junyi;  Zhang, Suojiang;  Cheng, Weiguo;  Zhang, SJ
Adobe PDF(174Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2013/12/11
Water  Carbon Dioxide  Ionic Liquid  Cyclic Carbonate  
Hydroxyl-functionalized ionic liquid: a novel efficient catalyst for chemical fixation of CO(2) to cyclic carbonate 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2008, 卷号: 49, 期号: 22, 页码: 3588-3591
作者:  Sun, Jian;  Zhang, Suojiang;  Cheng, Weiguo;  Ren, Junyi
Adobe PDF(132Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:88/1  |  提交时间:2013/10/08
Ionic Liquid  Carbon Dioxide  Chemical Fixation  Cyclic Carbonate  
An improved iodination of 2-amino-5-nitrobenzonitrile 期刊论文
ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, 2007, 卷号: 39, 期号: 1, 页码: 90-93
作者:  Zhang, Ye;  Ren, Tianrui;  Zhu, Weiwen;  Xie, Yanhong
Adobe PDF(169Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:100/0  |  提交时间:2013/10/15
Silver Sulfate  Iodine  Halides  
Copper-free, efficient, palladium (II)-catalyzed coupling of unactivated aryl iodides with terminal alkynes 期刊论文
SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 2007, 卷号: 37, 期号: 19-21, 页码: 3279-3290
作者:  Ren, Tianrui;  Zhang, Ye;  Zhu, Weiwen;  Zhou, Jiaju
Adobe PDF(114Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/0  |  提交时间:2013/10/15
Aryl Iodide  Catalysis  Sonogashira Reaction  Terminal Alkyne  Unactivated  Substrate