CAS OpenIR

浏览/检索结果: 共1031条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Improving adjuvanticity of quaternized chitosan-based microgels for H5N1 split vaccine by tailoring the particle properties to achieve antigen dose sparing effect 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 2016, 卷号: 515, 期号: 1-2, 页码: 84-93
作者:  Wang, Yue-Qi;  Fan, Qing-Ze;  Liu, Yan;  Yue, Hua;  Ma, Xiao-Wei;  Wu, Jie;  Ma, Guang-Hui;  Su, Zhi-Guo
Adobe PDF(1908Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:68/0  |  提交时间:2017/03/24
Quaternized Chitosan Microgels  Hydrogel  Dose Sparing Effect  Adjuvant  H5n1 Split Vaccine  
Soot combustion over Ce1-xFexO2-delta and CeO2/Fe2O3 catalysts: Roles of solid solution and interfacial interactions in the mixed oxides 期刊论文
APPLIED SURFACE SCIENCE, 2016, 卷号: 390, 期号: DEC, 页码: 513-525
作者:  Li, Hongcheng;  Li, Kongzhai;  Wang, Hua;  Zhu, Xing;  Wei, Yonggang;  Yan, Dongxia;  Cheng, Xianming;  Zhai, Kang
Adobe PDF(5340Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2016/12/13
Soot Oxidation  Ceo2-fe2o3 Interaction  Active Species  Activity And Thermal Stability  Ceria-based Solid Solution  
β1 integrin signaling in asymmetric migration of keratinocytes under mechanical stretch in a co-cultured wound repair model 期刊论文
BioMedical Engineering OnLine, 2016, 卷号: 15, 期号: Suppl 2, 页码: 1-16
作者:  Lü,Dongyuan;  Li,Zhan;  Gao,Yuxin;  Luo,Chunhua;  Zhang,Fan;  Zheng,Lu;  Wang,Jiawen;  Sun,Shujin;  Long,Mian
Adobe PDF(6175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/07/17
Keratinocyte  Mechanical Stretch  Fibroblast  Β1 Integrin  Mechanotransduction  
Balancing the galvanic replacement and reduction kinetics for the general formation of bimetallic CuM (M = Ru, Rh, Pd, Os, Ir, and Pt) hollow nanostructures 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2016, 卷号: 4, 期号: 47, 页码: 18354-18365
作者:  Han, Lin;  Wang, Pengfei;  Liu, Hui;  Tan, Qiangqiang;  Yang, Jun
Adobe PDF(1859Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2017/03/24
Enhanced electrochemical performance of ZnMoO4/reduced graphene oxide composites as anode materials for lithium-ion batteries 期刊论文
ELECTROCHIMICA ACTA, 2016, 卷号: 222, 期号: DEC, 页码: 838-844
作者:  Xue, Ruinan;  Hong, Wei;  Pan, Zeng;  Jin, Wei;  Zhao, Huilin;  Song, Yahui;  Zhou, Jingkuo;  Liu, Yu
Adobe PDF(2182Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:68/0  |  提交时间:2017/03/24
Zinc Molybdate  Reduced Graphene Oxide  Hydrothermal Synthesis  Lithium-ion Batteries  Anode Materials  
Fluidized bed combustion in steam-rich atmospheres for high-nitrogen fuel: Nitrogen distribution in char and volatile and their contributions to NOx 期刊论文
FUEL, 2016, 卷号: 186, 期号: DEC, 页码: 204-214
作者:  Zhang, Guangyi;  Zhu, Chuanqiang;  Ge, Yaxin;  Liu, Xiaoxing;  Xu, Guangwen
Adobe PDF(1440Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2016/12/13
Fluidized Bed Combustion  High-nitrogen Fuel  Distilled Spirited Lees  Steam  Nox  
Synthesis of SnO2/Sn hybrid hollow spheres as high performance anode materials for lithium ion battery 期刊论文
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2016, 卷号: 688, 期号: DEC, 页码: 908-913
作者:  Liu, Ruiping;  Su, Weiming;  He, Peng;  Shen, Chao;  Zhang, Chao;  Su, Fabing;  Wang, Chang-An
Adobe PDF(864Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2016/11/21
Sno2  Hybrid Materials  Hollow Spheres  Anode Materials  Lithium Ion Battery  
Decoration of one-dimensional MnO2 with Co3O4 nanoparticles: A heterogeneous interface for remarkably promoting catalytic oxidation activity 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2016, 卷号: 306, 期号: DEC, 页码: 709-718
作者:  Tang, Wenxiang;  Yao, Mingshui;  Deng, Yuzhou;  Li, Xiaofei;  Han, Ning;  Wu, Xiaofeng;  Chen, Yunfa
Adobe PDF(3644Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2016/12/13
Heterogeneous Interface  1d Mno2  Co3o4 Nanoparticles  Decoration  Catalytic Oxidation  
Generalized Boltzmann kinetic theory for EMMS-based two-fluid model 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 2016, 卷号: 156, 期号: DEC, 页码: 44-55
作者:  Zhao, Bidan;  Li, Shuyue;  Wang, Junwu
Adobe PDF(1827Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2016/12/26
Fluidization  Multiphase Flow  Pseudo-reynolds Stress  Mesoscale Structures  Cluster  Kinetic Theory  
Alumina ceramics with uniform grains prepared from Al2O3 nanospheres 期刊论文
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2016, 卷号: 688, 期号: DEC, 页码: 933-938
作者:  Sun, Zhiqiang;  Li, Baoqiang;  Hu, Peng;  Ding, Fei;  Yuan, Fangli
Adobe PDF(1638Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2016/12/19
Spherical Alumina  Microstructure  Hardness  Sintering Kinetics