CAS OpenIR

浏览/检索结果: 共434条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Study of the shear-rate dependence of granular friction based on community detection 期刊论文
SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2019, 卷号: 62, 期号: 4, 页码: 7
作者:  Zhang, YongWen;  Hu, GaoKe;  Chen, XiaoSong;  Chen, Wei;  Liu, WenQi
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/28
granular  shear-rate  friction  community detection  
National Natural Science Foundation of China[61573173] 项目
项目编号: 61573173, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2019-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/28
Screening of acidic and alkaline pretreatments for walnut shell and corn stover biorefining using two way heterogeneity evaluation 期刊论文
RENEWABLE ENERGY, 2019, 卷号: 132, 页码: 950-958
作者:  Tan, Minghui;  Ma, Liang;  Rehman, Muhamamd Saif Ur;  Ahmed, Muhammad Ajaz;  Sajid, Muhammad;  Xu, Xia;  Sun, Yong;  Cui, Ping;  Xu, Jian
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/28
Pretreatment  Enzymatic hydrolysis  Heterogeneity  Walnut shell  Biorefinery  
National Natural Science Foundation of China[21176238] 项目
项目编号: 21176238, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2019-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/28
National Natural Science Foundation of China[21476001] 项目
项目编号: 21476001, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2019-
-
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/28
National Natural Science Foundation of China[91534107] 项目
项目编号: 91534107, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2019-
-
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/28
Theoretical prediction of Li-6/Li-7 separation in solvent extraction system using Urey model 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2019, 卷号: 358, 页码: 435-445
作者:  Cui, Li;  Yang, Xia;  Wang, Junfeng;  He, Hongyan;  Guo, Yanxia;  Cheng, Fangqin;  Zhang, Suojiang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/12/28
Theoretical prediction  Li-6/Li-7  Urey model  DFT  Crown ether  
National Natural Science Foundation of China[21706257] 项目
项目编号: 21706257, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2019-
-
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/28
Facile synthesis of single-nickel-atomic dispersed N-doped carbon framework for efficient electrochemical CO2 reduction 期刊论文
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2019, 卷号: 241, 页码: 113-119
作者:  Lu, Peilong;  Yang, Yijun;  Yao, Jiannian;  Wang, Meng;  Dipazir, Sobia;  Yuan, Menglei;  Zhang, Jingxian;  Wang, Xi;  Xie, Zhujun;  Zhang, Guangjin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/28
CO(2)reduction  Single atom  Electrocatalysis  Carbon framework  Renewable energy  
National Natural Science Foundation of China[51572177] 项目
项目编号: 51572177, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2019-
-
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/28