CAS OpenIR

浏览/检索结果: 共14024条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Qu, Nianrui;  Sun, Shuxin;  Zhao, Qianran;  Jiao, Tifeng;  Zhou, Jingxin;  Xing, Ruirui;  Gao, Faming;  Zhang, Lexin;  Peng, Qiuming
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Honghua;  Tang, Hongguo;  Xu, Jiakuo;  Li, Yajing;  Yang, Zhiqiang;  Liu, Ruixia;  Zhang, Suojiang;  Wang, Yanji
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/07/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zhi;  Ge, Zhi;  Liu, Junhao;  Qian, Guoyu;  Du, Bing
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Sushuang;  Luo, Jianquan;  Fan, Jinxin;  Chen, Xiangrong;  Wan, Yinhua
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/18
National Natural Science Foundation of China[51422405] 项目
项目编号: 51422405, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/18
National Natural Science Foundation of China[51704271] 项目
项目编号: 51704271, 资助机构: National Natural Science Foundation of China, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/18
National Natural Science Foundation of China Petroleum & Chemical Corporation Joint Fund[U1662129] 项目
项目编号: U1662129, 资助机构: National Natural Science Foundation of China Petroleum & Chemical Corporation Joint Fund, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/18
Fund of State Key Laboratory of Multiphase Complex Systems, IPE, CAS[MPCS-2015-A-05] 项目
项目编号: MPCS-2015-A-05, 资助机构: Fund of State Key Laboratory of Multiphase Complex Systems, IPE, CAS, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/18
Key Research Program of Frontier Sciences, CAS[QYZDY-SSW-JSC0 11] 项目
项目编号: QYZDY-SSW-JSC0 11, 资助机构: Key Research Program of Frontier Sciences, CAS, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/18
One Hundred Talent Program of CAS 项目
资助机构: One Hundred Talent Program of CAS, 2018-
-
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/18